REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOWCACH

I FILII GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZOŁOWIE

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają wszyscy.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne

3. Warunkiem korzystania z Biblioteki jest zarejestrowanie się czytelnika. Czytelnik pełnoletni przy rejestracji powinien:

przy pierwszym korzystaniu z usług biblioteki powinien okazać dowód osobisty lub legitymację (szkolną, studencką);

wypełnić czytelnie kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

Warunek rejestracji nie jest wymagany przy korzystaniu przez czytelnika ze zbiorów na miejscu.

Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 

Wypożyczalnia:

1. Biblioteka wypożycza do domu wszystkie materiały biblioteczne, także włączone do księgozbioru podręcznego.

2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielenia informacji o księgozbiorze, wydawnictwach informacyjnych i bibliograficznych, katalogach oraz do poradnictwa w wyborze lektury.

3. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczeń.

4. Poza Bibliotekę wypożyczać można jednorazowo 5 książki (woluminy) na okres miesiąca.

5. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przedłużyć osobiście lub telefonicznie, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Za przetrzymywanie książek użytkownik, zobowiązany jest wnieść stosowną do zarządzeń Dyrektora opłatę. Wysokość opłat określona jest w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora w sprawie opłat pobieranych od czytelników za przetrzymywanie, zagubienie i zniszczenie materiałów bibliotecznych (do wglądu). Użytkownik musi także opłacić koszty wysyłanych upomnień i wezwań do zwrotu książek. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

7. Wypożyczone książki czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik winien dopilnować odnotowania zwrotu książek w celu uniknięcia nieporozumień.

8. Jeśli czytelnik poszukuje książki, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka stara się na jego prośbę o jej sprowadzenie z innej placówki bibliotecznej na koszt zamawiającego i udostępnianie na miejscu.

Udostępnianie na miejscu:

Biblioteka udostępnia posiadane materiały biblioteczne w miejscach do tego przeznaczonych.

Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszyscy czytelnicy.

 

Poszanowanie książek:

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących wspólnym dobrem kultury.

Zauważone przed wypożyczeniem uszkodzenia książek czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.

Zgubione, zniszczone lub uszkodzone książki

1. Za szkody wynikające z zagubienia, uszkodzenia, bądź zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada użytkownik, który zobowiązany jest wnieść stosowną do zarządzeń Dyrektora opłatę.

2. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej, czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do jego pozostałych tomów. Po zwróceniu odnalezionego tomu Biblioteka oddaje wpłaconą kwotę, odliczając karę za przetrzymywanie książek.

3. Rekompensata za książkę zagubioną lub zniszczoną określona jest w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora w sprawie opłat pobieranych od czytelników za przetrzymywanie, zagubienie i zniszczeń.

4. Za kwoty wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

Przepisy końcowe

Czytelnik korzystający z Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach i Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czołowie zobowiązany jest przestrzegać ustaleń porządkowych obowiązujących w danej placówce Biblioteki.

Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnik może wpisać do zeszytu życzeń i wniosków.

 

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno -Bibliotecznego w Czołowie

 

.

Copyright © 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie.